Algemene inkoopvoorwaarden

Altrimex Packaging Equipment B.V. - Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant onder nummer 170797340000

Neem contact op
Man die zijn vinger legt op een formulier

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
van ALTRIMEX PACKAGING EQUIPMENT B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant onder nummer: 170797340000

Artikel 1 – Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden (hierna “de Algemene Inkoopvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle verzoeken van Altrimex tot het uitbrengen van een aanbod, op alle aanbiedingen aan Altrimex, op alle opdrachten en bestellingen (hierna “Orders”) van Altrimex en op alle overeenkomsten met Altrimex ter zake van aan Altrimex te leveren diensten of te verkopen en te leveren zaken.

1.2 De Algemene Inkoopvoorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de wederpartij (hierna “de Opdrachtnemer”) gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts indien en voor zover deze voor ieder individueel geval afzonderlijk door Altrimex uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 De Opdrachtnemer met wie eenmaal met toepassing van de Algemene Inkoopvoorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de Algemene Inkoopvoorwaarden op latere overeenkomsten tussen haar en Altrimex, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 2 – Overeenkomsten 

2.1 Alle door de Opdrachtnemer in het kader van een aanbieding te maken kosten zijn voor haar rekening.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand indien en voor zover Altrimex een aanbod aanvaardt door middel van het geven van een schriftelijke Order. Indien geen aanbod door de Opdrachtnemer is gedaan, komt een overeenkomst tot stand op het moment dat de Opdrachtnemer de schriftelijke Order van Altrimex schriftelijk heeft bevestigd.

2.3 Het is Altrimex toegestaan de overeenkomst te wijzigen. De overeengekomen vergoeding zal in dat geval in evenredigheid tot de wijziging worden aangepast. Eventueel minder te verrichten werkzaamheden, voor zover niet reeds verricht, en eventuele (overige) kostenbesparingen zullen daarbij worden verdisconteerd.

2.4 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel of vertegen- woordigers binden Altrimex niet dan nadat en in zoverre zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

3.1 De overeengekomen prijzen zijn inclusief alle kosten en rechten, verpakkings- materiaal, keuringen, certificaten e.d. en zijn vast voor de duur van de overeenkomst.

3.2  Altrimex is gerechtigd de door haar verschuldigde facturen te verrekenen met de vorderingen die zij op de Opdrachtnemer heeft.

3.3 Indien vooruitbetaling is overeengekomen, heeft Altrimex het recht om van de Opdrachtnemer een naar het oordeel van Altrimex genoegzame zekerheidsstelling te verlangen.

3.4 Betaling door Altrimex ontslaat de Opdrachtnemer niet van enige garantie of aansprakelijkheid ingevolge de overeenkomst of de wet. Altrimex behoudt zich het recht voor om te reclameren over reeds betaalde zaken, diensten en facturen.

Artikel 4 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

4.1 De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle door Altrimex aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, gegevens en informatie, waaronder o.m. begrepen documentatie, tekeningen, foto’s, verpakkingsmateriaal en specificaties, komen toe aan Altrimex, tenzij deze rechten bij de opdrachtgever van Altrimex berusten.

4.2 De rechten op alle in opdracht van Altrimex door de Opdrachtnemer vervaardig-de zaken, waaronder o.m. begrepen (onderdelen van) stands, documentatie, ontwerpen, tekeningen, verpakkingsmateriaal, foto’s en specificaties, in welke vorm dan ook, komen toe aan Altrimex, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.3 Altrimex heeft altijd de bevoegdheid het (uiterlijk van het) geleverde te wijzigen c.q. aan te passen, ook indien is overeengekomen dat de auteursrechten met betrekking tot door de Opdrachtnemer vervaardigde zaken bij de 0pdrachtnemer berusten.

4.4 De Opdrachtnemer zal de door Altrimex ter beschikking gestelde en/of in haar opdracht geproduceerde zaken en informatie niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij ter beschikking zijn gesteld. De Opdrachtnemer zal deze zaken en informatie op geen enkele wijze aan derden ter beschikking stellen of ter inzage geven.

4.5 De Opdrachtnemer is verplicht de hiervoor bedoelde zaken en informatie, in welke vorm dan ook, op eerste verzoek aan Altrimex te retourneren.

4.6 De Opdrachtnemer staat er jegens Altrimex voor in dat het gebruik van het geleverde geen inbreuk maakt op enig aan een derde toebehorend recht van industriële of intellectuele eigendom en vrijwaart Altrimex tegen iedere aanspraak van derden terzake. De Opdrachtnemer vrijwaart Altrimex voor alle kosten die Altrimex ontstaan (schadevergoedingsplicht, proceskosten, kosten juridische bijstand etc.), indien Altrimex wordt aangesproken wegens een (vermeende) inbreuk van het geleverde op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden.

Artikel 5 – Geheimhouding en concurrentie

5.1 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om foto’s of andere afbeeldingen vandoor hem geleverde zaken of werken of aan hem ter beschikking gestelde zaken te publiceren of anderszins daarmee naar buiten te treden, tenzij Altrimex al dan niet als lasthebber/gemachtigde van haar opdrachtgever daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd.

5.2 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om overeenkomsten met de opdrachtgever van Altrimex aan te gaan, hem aanbiedingen te doen en/of anderszins te benaderen, tenzij Altrimex daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 6 – Ontbinding 

6.1 Altrimex is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door eenschriftelijke verklaring en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:

A) de Opdrachtnemer 1 of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
B) de Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn on- derneming, een akkoord aanbiedt of anderszins insolvabel blijkt;
C) op de zaken of een gedeelte van de zaken van de Opdrachtnemer beslag wordt gelegd;
D) zich ingrijpende wijzigingen voordoen in de eigendoms- of zeggen- schapsverhoudingen bij de Opdrachtnemer.

6.2 In geval van ontbinding van de overeenkomst door Altrimex is Altrimex nimmer tot schadevergoeding gehouden. De Opdrachtnemer vrijwaart Altrimex voor vorderingen van derden die door of in verband met de ontbinding ontstaan en is gehouden om Altrimex hiervoor schadeloos te stellen.

6.3 In geval van ontbinding van de overeenkomst is de Opdrachtnemer gehouden omalle reeds door Altrimex gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van Altrimex om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 – Verbod van uitbesteding en cessie

7.1 Het is de Opdrachtnemer verboden om de uitvoering van de overeenkomst geheelof gedeeltelijk aan derden over te dragen of uit te besteden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Altrimex.

7.2 Vorderingen van de Opdrachtnemer op Altrimex zijn niet overdraagbaar,behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Altrimex.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en schadevergoeding

8.1 De Opdrachtnemer vrijwaart Altrimex tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, waaronder begrepen opdrachtgevers en afnemers van Altrimex, voor door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden of geleverde zaken.

8.2 De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook en op welke wijze dan ook ontstaan of toegebracht, die Altrimex en/of derden, daaronder begrepen personen en ondernemingen werkzaam bij of voor Altrimex, als gevolg van een (toerekenbare) tekortkoming of een onrechtmatige daad van de Opdrachtnemer lijden.

Artikel 9 – Verzekering

9.1 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alle zaken die hij van Altrimex of de opdrachtgever van Altrimex onder zich heeft. De Opdrachtnemer is gehouden deze zaken te verzekeren tegen alle schade, van welke aard dan ook, die kan ontstaan zolang de zaken onder haar hoede zijn. De Opdrachtnemer is gehouden op eerste verzoek bewijs over te leggen van deze verzekering. Deze verzeke ring dient een rechtstreekse aanspraak van Altrimex jegens de verzekeraar tot vergoeding van schade in te houden.

9.2 De wederpartij is verantwoordelijk voor de in 1 genoemde zaken gedurende degehele periode van uitvoering van de order, inclusief transport heen en terug, alsmede gedurende de periode na aflevering voor zover de Opdrachtnemer (nadere) werkzaamheden verricht, en dient de zaken gedurende deze periode te verzekeren conform 9.1.

Artikel 10 – Rechten van de opdrachtgever van Altrimex 

10.1 Altrimex is steeds bevoegd om als lasthebber van haar opdrachtgever alle rechten van haar opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer uit te oefenen respectievelijk geldend te maken.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 0p alle overeenkomsten tussen Altrimex en de Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Roermond, tenzij een geschil onderworpen is aan de bevoegdheid van een Nederlandse Kantonrechter of Altrimex de voorkeur geeft aan een andere zonder dit artikel bevoegde rechter.

11.4 Bij onenigheid over de uitleg van de Algemene Inkoopvoorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.

Inkoop van zaken

Artikel 12 – Algemeen

12.1 Naast de algemene bepalingen gelden de artikelen 12 tot en met 15 in zoverre de relatie tussen Altrimex en de Opdrachtnemer betrekking heeft op door Altrimex of via de Opdrachtnemer te kopen of gekochte zaken. Bij strijdigheid met andere artikelen uit de Algemene Inkoopvoorwaarden prevaleren de artikelen 12 tot en met lB.

Artikel 13 – Levering

13.1 Levering geschiedt franco, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13.2 De levertijd gaat in op het moment waarop de overeenkomst tot stand komt. De Opdrachtnemer is bij overschrijding van de levertijd zonder ingebrekestelling in verzuim. Indien bij niet tijdige levering een boete is overeengekomen, laat dit het recht van Altrimex op volledige schadevergoeding onverlet.

13.3 Indien Altrimex om welke reden dan ook niet in staat is de ter levering aangeboden zaken af te nemen, zal de Opdrachtnemer gedurende een nader overeen te komen termijn de zaken voor haar rekening en risico opslaan en bewaren op zodanige wijze dat de juiste en constante samenstelling van de zaken gewaarborgd blijft en het vereiste kwaliteitsniveau wordt behouden.

13.4 Altrimex is steeds bevoegd de volgorde van de leveranties nader te bepalen en daarmee in te passen in de voortgang van haar werkzaamheden, ook indien de overeenkomst een andere volgorde inhoudt.

13.5 Indien de Opdrachtnemer haar contractuele prestatie niet of niet tijdig zal kunnen nakomen, is zij verplicht Altrimex hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

13.6 De te leveren zaken moeten behoorlijk zijn verpakt. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvoldoende of ondeugdelijke verpakking en voor beschadiging of vernieling van de verpakking.

Artikel 14 – Kwaliteitscontrole 

14.1 Altrimex is niet gehouden tot het verrichten van een kwaliteitscontrole. Indien wel inspectie of goedkeuring door Altrimex plaatsvindt, ontslaat dit de Opdrachtnemer niet van enige garantie of De Opdrachtnemer kan het al of niet houden van een controle nimmer als verweer tegen enige vordering van Altrimex opwerpen.

14.2 Altrimex is gerechtigd de te leveren zaken te allen tijde te (laten) inspecteren of te (laten) keuren, ongeacht de plaats waar de betrokken zaken zich bevinden. Altrimex kan te allen tijde een op kosten van de Opdrachtnemer te verstrekken productie- of confirmatiemonster verlangen.

14.3 In geval van afkeuring zal Altrimex de Opdrachtnemer hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Altrimex is gerechtigd de afgekeurde zaken op kosten van de Opdrachtnemer terug te zenden dan wel voor rekening en risico van de Opdrachtnemer onder zich te houden. De Opdrachtnemer zal afgekeurde zaken op eerste verzoek afvoeren, bij gebreke waarvan Altrimex met deze zaken kan han delen zoals zij goed Altrimex heeft het recht om levering te verlangen van nieuwe zaken die wel aan de overeenkomst beantwoorden, onverminderd haar recht op schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 15 – Garantie 

15.1 De Opdrachtnemer staat er voor in dat de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen specificaties, eigenschappen en eisen of, indien terzake niets is overeengekomen, aan de specificaties, eigenschappen en eisen die gebruikelijk aan deze zaken worden gesteld.

15.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 vrijwaart de Opdrachtnemer Altrimex tegen alle aanspraken in verband met materiele of immateriële schade als gevolg van een gebrek van een door de Opdrachtnemer geleverde zaak in de ruimste zin van het woord, derhalve inclusief verpakking, documentatie etc., en zal hij alle schade eu kosten vergoeden die daardoor voor Altrimex ontstaan.

15.3 De Opdrachtnemer staat er voor in dat de geleverde zaken en de daarbij behorende documentatie voldoen aan alle in het land van bestemming geldende voorschriften van overheidswege. Alle kosten om aan deze voorschriften te voldoen of alsnog te voldoen, en alle boetes en schade die het gevolg zijn van het niet nakomen van deze voorschriften, zijn steeds voor rekening van de Opdrachtnemer, ook indien zij in eerste instantie door Altrimex zijn gedragen.

15.4 De Opdrachtnemer zal alle gebreken die de zaken vertonen onverwijld en in overleg met Altrimex herstellen dan wel de geleverde zaken vervangen.

Inkoop van diensten

Artikel 16 – Algemeen

16.1 Naast de algemene bepalingen gelden de artikelen 16 tot en met 19 in zoverre de relatie tussen Altrimex en de Opdrachtnemer betrekking heeft op door Altrimex van of via de Opdrachtnemer te betrekken diensten. Bij strijdigheid met andere artikelen uit de Algemene Inkoopvoorwaarden prevaleren de artikelen 16 tot en met 19.

Artikel 17 – Uitvoering

17.1 De Opdrachtnemer dient de opdracht binnen de overeengekomen termijn uit te voeren volgens een door Altrimex schriftelijk goedgekeurd programma.

17.2 De Opdrachtnemer is bij overschrijding van deze termijn zonder ingebrekestelling in verzuim. Indien op overschrijding van de termijn een boete is gesteld, laat dit het recht van Altrimex op volledige schadevergoeding onverlet.

17.3 De Opdrachtnemer zal, zodra de uitvoering naar haar mening is voltooid, dit schriftelijk aan Altrimex Altrimex bericht de Opdrachtnemer binnen 14 dagen na deze mededeling ot zij het gepresteerde al dan niet aanvaardt. Een ingebruikneming van een werk door Altrimex kan niet worden aangemerkt als de aanvaarding daarvan. Aanvaarding door Altrimex ontslaat de Opdrachtnemer niet van enige garantie of aansprakelijkheid.

17.4 Altrimex is steeds bevoegd de volgorde van de door de Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden nader te bepalen en daarmee in te passen in de voortgang van haar eigen werkzaamheden, ook indien de overeenkomst een andere volgorde inhoudt.

17.5 Indien de Opdrachtnemer haar contractuele prestatie niet of niet tijdig zal kunnen nakomen, is zij verplicht Altrimex hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

17.6 Indien en voor zover de werkzaamheden worden verricht op een locatie van Altrimex, vinden deze werkzaamheden plaats binnen de aldaar geldende werktijden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Opdrachtnemer is op eerste verzoek van Altrimex verplicht om de werkzaamheden buiten deze werk- tijden te verrichten. Reistijd en wachttijd gelden niet als gewerkte tijd en kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Altrimex aan Altrimex in rekening worden gebracht.

17.7 De Opdrachtnemer dient op haar kosten tijdig zorg te dragen voor alle voor de uitvoering benodigde vergunningen, ontheffingen, keuringen e.d.

17.8 Het is Altrimex te allen tijde toegestaan om de overeenkomst tussentijds, geheel of gedeeltelijk, te beëindigen of te onderbreken. De Opdrachtnemer heeft in dat geval geen recht op enige (schade) vergoeding, anders dan de vergoeding van de op dat moment daadwerkelijk verrichte werkzaamheden.

Artikel 18 – Meerwerk 

18.1 Meerwerk is slechts verschuldigd, indien Altrimex voor dat meerwerk een aparte schriftelijke opdracht heeft gegeven.

Artikel 19 – Garantie 

19.1 De Opdrachtnemer staat er voor in dat het blijkens de opdracht beoogde resultaat wordt bereikt en dat aan de door Altrimex gestelde eisen wordt voldaan. De Opdrachtnemer staat in voor de deugdelijkheid en geschiktheid van de door haar aan Altrimex verstrekte, voorgeschreven of geadviseerde materialen, ontwerpen, richtlijnen e.d.

19.2 De Opdrachtnemer staat in voor de juistheid en deugdelijkheid van de door haar gegeven adviezen.

19.3 De Opdrachtnemer staat er voor in dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met en voldoen aan alle geldende voorschriften van overheids- wege. Alle kosten om aan deze voorschriften te voldoen of alsnog te voldoen, en alle boetes en schade die het gevolg zijn van het niet nakomen van deze voorschriften, zijn steeds voor rekening van de Opdrachtnemer, ook indien zij in eerste instantie door Altrimex zijn gedragen.

Helmond, January 2001

Handtekening-Kamer-van-Koophandel-Verkoopvoorwaarden