Privacy statement

Altrimex Packaging Equipment bv (hierna te noemen Altrimex), gevestigd aan Zuiddijk 9, 5705 CS, Helmond, NL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Altrimex: www.altrimex.nl
Adres: Zuiddijk 9, 5705 CS, Helmond, NL +31 492 52 74 75

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Altrimex verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website, diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten
– Markten waarin u actief bent
– Website gedrag
– Bankrekeningnummer en financiële gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Altrimex heeft niet de intentie bijzondere persoonsgegevens noch gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming bijzondere persoonlijke gegevens hebben verzameld of informatie over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@altrimex.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Altrimex verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw (informatie)aanvraag, project, levering van goederen en uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Altrimex verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Altrimex neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijnen:
Altrimex bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

In geval van pure informatie-uitwisseling zonder daadwerkelijke samenwerking en zonder actief contact:

Persoonsgegevens
Termijn: 3 jaar
Reden: Op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen
Personalia
Adres
Markten & Activiteiten

In geval van daadwerkelijke samenwerking in verleden zonder huidig actief contact:

1. Persoonsgegevens
Termijn: 5 jaar
Reden: op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen
Personalia
Adres
Markten & Activiteiten
2. Financiële gegevens
Termijn: afhankelijk van wettelijke en fiscale regels
Reden: wettelijke voorschriften
3. Geleverde diensten en apparatuur informatie
Termijn: oneindig
Reden: service en onderhoud apparatuur

In geval van daadwerkelijke samenwerking met actief contact:

1. Persoonsgegevens
Termijn: tot 5 jaar na actief contact
Reden: op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen
Personalia
Adres
Markten & Activiteiten
2. Financiële gegevens
Termijn: afhankelijk van wettelijke en fiscale regels
Reden: wettelijke voorschriften
3. Geleverde diensten en apparatuur informatie
Termijn: oneindig
Reden: service en onderhoud apparatuur

Delen van persoonsgegevens met derden:
Altrimex verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Altrimex blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Altrimex gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Altrimex en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand, naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@altrimex.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Altrimex wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Commerciële aanbiedingen:
Op basis van onze contacten, uw (aan)vragen en/of uw bezoek aan onze website kunt u commerciële aanbiedingen krijgen. Indien u deze niet (meer)m wenst te ontvangen kunt u een mail sturen aan info@altrimex.nl

Bescherming persoonsgegevens:
Altrimex neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via infot@altrimex.nl

Toepasselijk recht:
Op deze verklaring en voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van Altrimex is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen, behoudens hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

© 2012 Altrimex Packaging Solutions B.V – T +31 (0) 492 – 52 74 75 – F +31 (0) 492 – 54 64 98