Algemene verkoopvoorwaarden

Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant onder nummer: 170797340000

Neem contact op
Man die zijn vinger legt op een formulier

Algemene Verkoopvoorwaarden
van ALTRIMEX PACKAGING EQUIPMENT B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant onder nummer: 170797340000

A) Algemeen

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Altrimex Packaging Equipment B.V. (hierna “Altrimex”), op alle overeenkomsten met Altrimex alsmede op de uitvoering daarvan, ter zake van door Altrimex te leveren diensten of te verkopen en te leveren zaken.

1.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij van Altrimex (hierna “de Opdrachtgever”) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze voor ieder individueel geval afzonderlijk door Altrimex schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 – Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Altrimex zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand indien Altrimex de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering is begonnen. Altrimex is bovendien slechts gebonden zoals zij heeft aanvaard.

2.2 Eventuele of beweerde onjuistheden in de opdrachtbevestiging door Altrimex dienen op straffe van verval binnen 5 dagen na de datum van bevestiging door de Opdrachtgever schriftelijk aan Altrimex te worden medegedeeld.

2.3 Mondelinge toezeggingen door en/of afspraken met haar personeel binden Altrimex niet dan nadat en in zoverre zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3 – Conformiteit

3.1 Afbeeldingen, beschrijvingen, ontwerpen, catalogi, reclamemateriaal en aanbiedingen binden Altrimex niet. Alle opgaven door Altrimex van getallen, maten, gewichten of andere aanduidingen worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Altrimex kan er echter niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. De Opdrachtgever dient de overeenstemming met door Altrimex opgegeven of met Altrimex overeengekomen getallen, maten, gewichten of andere aanduidingen bij inontvangstneming van de zaken zoveel mogelijk te controleren.

3.2 De Opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde zaken en werken, alsmede de daarbij behorende documentatie, verpakking en/of andere informatie, voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde bepalingen van overheidswege.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Door Altrimex opgegeven of met Altrimex overeengekomen prijzen zijn netto, derhalve onder meer exclusief BTW, verpakkingskosten, transportkosten en transportverzekering en alsmede, tenzij anders is vermeld, exclusief in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen.

4.2 Indien Altrimex bijkomende diensten levert zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd de Opdrachtgever daarvoor de bij Altrimex geldende tarieven in rekening te brengen.

4.3 Indien na het aanbod of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren, waaronder begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten, valutakoersen, lonen, de prijzen van zaken en/of diensten (al of niet door Altrimex van derden betrokken) wijzigen, is Altrimex gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

4.4 Indien reeds een gedeelte der overeengekomen zaken is geleverd, is het vermelde in artikel 4.3 onverkort van toepassing ten aanzien van de door Altrimex nog te leveren zaken.

Artikel 5 – Verpakking en verzending

5.1  Altrimex bepaalt de wijze van verzending en verpakking, tenzij Opdrachtgever Altrimex terzake tijdig schriftelijk anders instrueert.

5.2 Verpakking wordt door Altrimex niet terug genomen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 6 – Levertijd

6.1 Door Altrimex in haar offerte opgegeven levertijd danwel tussen partijen overeengekomen levertijd, geldt altijd bij benadering, tenzij Altrimex uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat sprake is van een fatale termijn of partijen deze fatale termijn uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

6.2 Overschrijding van de levertijd verplicht Altrimex niet tot enige schadevergoeding en geeft de Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

6.3 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Altrimex bestelde zaken. Indien buiten de schuld van Altrimex vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst bestelde zaken niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

6.4 De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer zij voor verzending gereed zijn, een en ander nadat Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

6.5 Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Altrimex ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door Opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

6.6 Altrimex is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deelleveranties, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deelleveranties geldt elke afzonderlijke partij zaken als op zichzelf geleverd en is Altrimex gerechtigd terzake deze deelleveranties te factureren.

6.7 Indien de Opdrachtgever een bestelling op afroep plaatst, moet deze bestelling uiterlijk op de dag van de afroeptermijn door de Opdrachtgever worden afgeroepen en afgenomen.

Artikel 7 – Overmacht

7.1 Indien Altrimex door overmacht is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Altrimex gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

7.2 Als een overmachtsituatie zal onder andere gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstakingen, prik- of stiptheidsacties en uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, oponthoud bij douane, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, gebrek aan grondstoffen, door Altrimex onvoorziene problemen bij productie of transport, alsmede elke omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Altrimex afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Altrimex zijn ingeschakeld.

7.3 Indien sprake is van een overmachtsituatie is Altrimex bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan twee maanden duurt, dan is ook de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

7.4 Indien Altrimex bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 8 – Garantie

8.1 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen garandeert Altrimex zowel de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaak als de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende een periode van zes maanden na factuurdatum danwel zes maanden na de datum van aflevering, danwel indien deze datum is gelegen vóór de factuurdatum.

8.2 De onder de in artikel 8.1 vermelde garantie vallende gebreken zullen door Altrimex worden weggenomen door reparatie of vervanging van de gebrekkige zaken, al dan niet in het bedrijf van Altrimex, of door toezending van vervangende zaken, een en ander steeds ter vrije keuze van Altrimex.

8.3 Alle kosten die uitgaan boven het vermelde in artikel 8.2, waaronder begrepen transportkosten, reis- en verblijfskosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

8.4 Buiten de in artikel 8.1 vermelde garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in, danwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

A) de niet nakoming van door Altrimex aan het gebruik van de geleverde zaken verbonden voorschriften, danwel het voorziene normaal gebruik;
B) normale slijtage;
C) de toepasselijkheid van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
D) in overleg met Opdrachtgever aangewende materialen respectievelijk zaken;
E) materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van Opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de Opdrachtgever aangeleverde materialen of zaken;

8.5 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Altrimex gesloten overeenkomst, of uit een daarmee samenhangende overeenkomst, voorvloeit, is Altrimex met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden.

8.6 Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Altrimex tot herstel of andere werkzaamheden terzake de geleverde zaken overgaat of doet overgaan, vervalt elke aansprakelijkheid van Altrimex uit hoofde van garantie.

8.7 Terzake van door Altrimex uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen, wordt geen garantie gegeven.

8.8 Het beweerdelijk niet nakomen door Altrimex van haar garantieverplichtingen ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor haar voortvloeien uit enige met Altrimex gesloten overeenkomst.

8.9 De in artikel 8.1 en volgende vermelde garantie is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende tweedehands zaken c.q. materialen (occasions), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, met dien verstande dat Altrimex betreffende deze tweedehands zaken aansprakelijkheid aanvaardt als vermeld in artikel 10.2 tot en met 10.4.

Artikel 9 – Reclame

9.1 Reclamering betreffende gebreken dient binnen de garantietermijn bij aan Altrimex gericht aangetekend schrijven te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aansprakelijkheid van Altrimex terzake vervalt, onverminderd het vermelde in artikel 9.2.

9.2 Reclames betreffende zichtbare gebreken, maatafwijkingen en/of hoeveelheden van de geleverde zaken ten opzichte van de overeengekomen maten en/of hoeveelheden dienen binnen acht dagen na aflevering van de zaken bij aan Altrimex gericht aangetekend schrijven te geschieden, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Altrimex terzake vervalt.

9.3 Rechtsvorderingen betreffende de gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

9.4 Gebreken betreffende een deel van de geleverde zaken geven Opdrachtgever niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde zaken.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1  De aansprakelijkheid van Altrimex is beperkt tot nakoming van de in artikel 8 vermelde garantieverplichting.

10.2 Behoudens het bepaalde in artikel 8.1 is elke aansprakelijkheid van Altrimex waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens Altrimex, en onverminderd het vermelde in artikel 10.3.

10.3 Indien de Rechter mocht oordelen dat Altrimex geen beroep toekomt op artikel 10.2, beperkt de aansprakelijkheid van Altrimex zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de door Altrimex geleverde zaak c.q. dienst waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van Altrimex een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.

10.4 Opdrachtgever is gehouden Altrimex te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Altrimex in deze voorwaarden in de verhouding met Opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor nietondergeschiktenonderaannemers) en artikel 6:185 B.W. (productaansprakelijkheid).

Artikel 11 – Verantwoordelijkheid Opdrachtgever

11.1 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor en draagt het risico van de door of namens hem aangeleverde zaken. Zaken van de Opdrachtgever die voor (de uitvoering van) het werk bestemd zijn, dienen tijdig ter beschikking van Altrimex gesteld te worden. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de (extra) kosten en schade die door een te late aanlevering ontstaan.

11.2 Het vervoer, laden en lossen alsmede het in-, om- en verpakken van de in 11.1 bedoelde zaken is voor rekening en risico van de Opdrachtgever, ook indien Altrimex de Opdrachtgever daarbij behulpzaam is.

11.3 De Opdrachtgever vrijwaart Altrimex voor eventuele schade bij Altrimex of derden als gevolg van een gebrek in de door of namens de Opdrachtgever aangeleverde zaken.

11.4 De Opdrachtgever is gehouden het werk en de met betrekking tot het werk door Altrimex ter beschikking gestelde of verhuurde zaken zorgvuldig te behandelen. De Opdrachtgever dient Altrimex van een eventuele vermissing, diefstal of beschadiging direct schriftelijk op de hoogte te stellen en is gehouden eventuele schade aan het werk en de ter beschikking gestelde zaken te vergoeden.

Artikel 12 – Opslag / Bewaring

12.1 Indien is overeengekomen dat Altrimex zorg draagt voor opslag van zaken van de Opdrachtgever, zal Altrimex opslagkosten aan de Opdrachtgever in rekening brengen. De Opdrachtgever draagt het risico van de opgeslagen zaken. Indien de opgeslagen zaken in verband met hernieuwd gebruik door de Opdrachtgever dienen te worden hersteld of aangepast, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

12.2 De met betrekking tot de order onder berusting van Altrimex gelaten bescheiden en gegevensdragers van de Opdrachtgever zullen tot uiterlijk 2 jaren na uitvoering van de order worden bewaard, waarna Altrimex gerechtigd is deze te vernietigen.

Artikel 13 – Risico en eigendomsovergang

13.1 Nadat de betreffende zaken het opslagterrein van Altrimex hebben verlaten, danwel dadelijk nadat de zaken gelden als geleverd in de zin van artikel 6.4 draagt de Opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door deze zaken mochten ontstaan, met inachtneming van het vermelde in artikel 10.2 tot en met 10.4.

13.2 De zaken reizen onder alle omstandigheden voor rekening en risico van Opdrachtgever, ook wanneer het francozendingen en/of retourzendingen betreft.

13.3 Schade aan zaken veroorzaakt door vernieling van verpakking is voor rekening en risico van Opdrachtgever.

13.4  Indien Opdrachtgever Altrimex zaken ter bewerking, reparatie, inspectie of anderszins, ter beschikking stelt, berusten deze zaken onder Altrimex voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering van deze zaken.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

14.1 Altrimex behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan Opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.

14.2 Indien Altrimex in het kader van de overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever door Opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat Opdrachtgever ook deze vordering van Altrimex geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die Altrimex tegen Opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens Altrimex.

14.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd vóór het in artikel 14.1 en 14.2 vermelde tijdstip de zaken aan derden te verkopen, in eigendom over te dragen en/of anderszins ter beschikking te stellen en/of te bezwaren.

14.4  Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van Opdrachtgever bevinden, behoudt Altrimex zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 B.W. vermelde, die Altrimex uit welke hoofde dan ook nog tegen Opdrachtgever mocht hebben.

14.5 Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Altrimex te bewaren.

14.6 Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Altrimex op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van Opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Altrimex zulks wenst, door Opdrachtgever aan Altrimex stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Altrimex tegen Opdrachtgever.

14.7 Indien zich een situatie voordoet als vermeld in artikel 15.6 is Altrimex gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. Opdrachtgever dient Altrimex alle medewerking terzake te verlenen.

14.8 Na terugneming van de zaken zoals vermeld in artikel 14.7 wordt Opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugname gevallen kosten.

Artikel 15 – Betaling

15.1 De facturen van Altrimex dienen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn in de valuta vermeld op de factuur en uitsluitend op de wijze als op de factuur aangegeven te worden voldaan, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Altrimex heeft het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.

15.2 Altrimex is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

15.3 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt.

15.4 Alle kosten met betrekking tot de invordering, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten en préprocessuele kosten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het te innen bedrag met een minimum van € 250,=.

15.5 De Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Altrimex is steeds bevoegd al hetgeen zij aan de Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met hetgeen de Opdrachtgever en/of aan de Opdrachtgever geliëerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarden of tijdsbepaling, aan Altrimex schuldig is/zijn.

15.6 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, als ook wanneer de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de Opdrachtgever wordt aangelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de Opdrachtgever gehouden Altrimex hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

15.7 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16 – Industriële/Intellectuele eigendom

16.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot het werk en met betrekking tot zaken die Altrimex bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder begrepen ontwerpen, foto’s, tekeningen, software, modellen, rapportages, werkwijzen etc., komen toe aan Altrimex, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen en tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

16.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om producten van de geest als bedoeld in 16.1 of de vastlegging daarvan op gegevensdragers, al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren, behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van Altrimex.

16.3 Indien is overeengekomen dat de intellectuele of industriële eigendomsrechten met betrekking tot (onderdelen van) het werk en/of door Altrimex geleverde zaken aan de Opdrachtgever toekomen, is Altrimex gerechtigd om als lasthebber/gemachtigde van de Opdrachtgever tegen eventuele inbreuken op te treden.

16.4 De Opdrachtgever zal Altrimex onmiddellijk waarschuwen indien derden inbreuk maken of dreigen te maken op de industriële of intellectuele eigendomsrechten van Altrimex of indien derden zouden menen dat zaken van Altrimex inbreuk maken op de eigen industriële of intellectuele eigendomsrechten.

16.5 De Opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat de door Altrimex geleverde zaken geen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom in het land van bestemming. De Opdrachtgever heeft geen recht op schade en/of kostenvergoeding indien hij door derden terzake zou worden aangesproken.

Artikel 17 – Annulering en schadeloosstelling

17.1 De Opdrachtgever mag een gegeven order niet annuleren. Indien de Opdrachtgever een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order door Altrimex gemaakt kosten (kosten van ontwerp, voorbereiding, opslag en dergelijke), de werkzaamheden van Altrimex en de winstderving van Altrimex, te vermeerderen met BTW, aan Altrimex te vergoeden.

Artikel 18 – Vertegenwoordiging

18.1 Indien de Opdrachtgever namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Altrimex aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.

Artikel 19 – Conversie

19.1 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig mochten blijken te zijn, of daarvan om welke reden dan ook geen nakoming kan worden gevorderd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht en zullen partijen omtrent de nietige bepaling, danwel de bepaling waarvan geen nakoming kan worden gevorderd, bij elkander te rade gaan omtrent de wijze waarop het best uitvoering kan worden gegeven aan de strekking van de desbetreffende bepaling.

Artikel 20 – Toepasselijk recht en bevoegde rechten

20.1 Alle geschillen tussen Altrimex en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te ’s Hertogenbosch, een en ander behoudens behoudens de dwingende bevoegdheid van een Nederlandse Kantonrechter en tenzij Altrimex aan een bij voorbijgaan aan dit artikel overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft.

20.2 Op alle offertes en aanbiedingen van en/of overeenkomsten met Altrimex is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.3 De werking van elk internationaal verdrag terzake van de koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) uitdrukkelijk uitgesloten.

20.4 Bij onenigheid over de uitleg van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.

B) AANNEMING VAN WERK

Artikel 21 – Toepasselijkheid

21.1 Indien Altrimex met de Opdrachtgever een overeenkomst tot aanneming van werk sluit, geldt onderdeel B. naast onderdeel A. van deze Algemene Voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid prevaleert onderdeel B.

Artikel 22 – Omvang van het aangenomen werk

22.1 De met Opdrachtgever gesloten overeenkomst omvat het complete werk zoals dit in de aanbieding is omschreven.

22.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is in de overeengekomen prijs van aangenomen werk niet begrepen:

A) grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, bevestigings-, metaal-, timmer-, stucadoor-, schilder-, herstel-, of ander bouwkundig werk, schoonmaakkosten, noch de kosten van aansluiting op het leidingnetwerk van gas, lucht of water of op het electriciteitsnet;
B) het verplaatsen van die zaken die niet door Altrimex te behandelen zijn, opdat Altrimex haar werkzaamheden ter plaatse meteen kan uitvoeren;
C) het treffen van maatregelen ter voorkoming van schade aan, op of nabij het werk aanwezige zaken;
D) de extra kosten van afvoer samenhangend met de aard van het af te voeren materiaal zoals in geval van gevaarlijke bouwstoffen en/of chemisch afval.

22.3 Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle noodzakelijke vergunningen, ontheffingen en soortgelijke beschikkingen, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk, tijdig zijn verkregen.

22.4 Opdrachtgever stelt – indien nodig – aan Altrimex bij het uitvoeren van het werk kostenloos ter beschikking hulpmiddelen, zoals een vorkheftruck, een hijskraan e.d. alsmede ondersteunend personeel.

22.5 Opdrachtgever stelt aan Altrimex bij de uitvoering van het werk redelijkerwijs noodzakelijke communicatiemiddelen kostenloos ter beschikking.

Artikel 23 – Wijzigingen in het aangenomen werk

23.1 Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijzigingen in het ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenkomen met de werkelijke uitvoering van het werk of doordat van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken, zijn, wanneer dit leidt tot extra kosten, te beschouwen als meerwerk, en voor zover dit leidt tot minder kosten voor Altrimex, te beschouwen als minderwerk.

23.2 Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijzen zoals deze gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden berekend op basis van de tijdens het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen.

Artikel 24 – Oplevering

24.1 Een werk wordt als opgeleverd beschouwt:

A) wanneer Altrimex hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan Opdrachtgever kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd;
B) 8 dagen nadat Altrimex schriftelijk aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en Opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen;
C) bij ingebruikneming van het werk door Opdrachtgever met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwt.

24.2 Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de oplevering niet in de weg staan.

24.3 Bij onthouding van goedkeuring aan het werk welke de oplevering niet in de weg staat, is Opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan Altrimex, onder opgave van redenen.

Helmond, januari 2001

Handtekening-Kamer-van-Koophandel-Verkoopvoorwaarden